Oplevering BGT gemeente Lingewaard-2016
Op 1 juli 2016 heeft At Geo de BGT van de gemeente Lingewaard opgeleverd. De werkzaamheden zijn door At Geo uitgevoerd en in de database van de gemeente ingevoerd.
vrijdag 1 juli 2016 

Op 1 juli 2016 heeft At Geo de BGT van de gemeente Lingewaard opgeleverd. De werkzaamheden zijn door At Geo uitgevoerd en in de database van de gemeente ingevoerd.

Evenals bij onze voorgaande projecten, zoals de gemeenten Aalten, Winterswijk en Nunspeet, is ook in dit project rekening gehouden met de grenzen van andere bronhouders: door de pré-assemblage uit te voeren op de gemeente, het waterschap, ProRail, Rijkswaterstaat en het Agrarisch Areaal Nederland (AAN) van het Ministerie van EZ.


Ter voorbereiding is door de gemeente een integraal beheerpakket geïmplementeerd voor het beheer van de openbare ruimte en zijn door At Geo de bestaande gegevens geconverteerd, geactualiseerd en opnieuw ingewonnen. De geometrische componenten komen via het berichtenverkeer uit de centrale objectendatabase van de BGT beschikbaar. Ook hebben wij in dit project een totale actualisatie van de BAG voor de gemeente uitgevoerd.

Na in 2015 een proefgebied te hebben opgeleverd is in januari 2016 gestart met de opbouw van de data voor de BGT. Dagelijks zag de gemeente de kaart in de database stap voor stap groter geworden. Hierbij moesten gegevens uit diverse bronnen vertaald, verbeterd en waar nodig opnieuw ingewonnen worden. Hieruit ontstonden 62.266 vlakken waaraan elk vlak ten minste 5 attributen moesten worden meegegeven. Daarnaast zijn 33.768 panden opnieuw ingewonnen en 123.966 huisnummers opnieuw en correct geplaatst. Ook werden diverse zogenaamde massale acties uitgevoerd om de data synchroon te maken met andere datasets binnen de gemeentelijke organisatie.

Binnen het gemeentelijk domein is de BGT afgestemd op de BAG en de BOR objecten van groen- en wegbeheer, en zijn de WOZ (deel)objecten samenhangend opgenomen. Deze aanpak maakt het beheer van de BGT met de daarbinnen geïntegreerde disciplines bijzonder efficiënt. Er vindt geen divergentie van gegevens meer plaats dankzij het samenhangend beheer in één centrale database. Deze BGT van het “niveau 2020” laat de oude op zich zelf staande disciplinaire registraties ver achter zich.

De geleverde kwaliteit van de BGT is nu al voor de gemeente van onschatbare waarde gebleken:


Oude situatie, GBKN:

AtGeo


Nieuwe situatie, BGT:
AtGeo

 

De gemeente pakt het beheer en het gebruik van de BGT proactief op: na uitvoering van de actualisatie aan de hand van onder meer de luchtfoto’s van 2016 zal de gemeente al eind van dit jaar de beschikking hebben over een actuele, complete en betrouwbare basisregistratie, bruikbaar voor interne en externe afnemers.


Uiterwaard Bemmel

Anders dan bij voorgenoemde gemeenten wenste de gemeente Lingewaard ook molgoten en bijzondere verhardingsvlakken op te nemen in de BGT, voorzien van de verschillende verharding typeringen. Ook zijn (opdelende) taludlijnen, dijklichamen en verdedigingswerken opgenomen in deze dataset. Bijzondere elementen zijn kasteel Kinkelenburg, Doornenburg en Rijksmonument Fort Pannerden. Dit fort behoort tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een systeem van forten en sluizen.


Fort Pannerden

In het project is een totale actualisatie uitgevoerd aan de hand van stereo luchtfoto’s en met als basis de GBKN, BAG pandenkaart en brongegevens uit weg- en groenbeheer. In de aanloop naar de BGT hebben wij de BAG dataset volledig nagelopen en geactualiseerd. Parallel werden de WOZ objecten gecontroleerd en aangevuld. Dit betrof dakkapellen, luifels, (hobby) kassen, overkappingen, plaatsleufsilo’s, silo’s en mestvaalten.


Centrum Huissen

Gedurende de opbouw van de BGT is ook het domein van het Waterschap Rivierenland opgebouwd en geïntegreerd. Tot slot zijn de gemeentegrens overschrijdende AAN percelen met de aanliggende gemeenten afgestemd, waaronder die van de gemeenten Duiven, Westervoort, Arnhem, Overbetuwe en Nijmegen. Het resultaat garandeert een laagdrempelige invoer in de landelijke SVB-BGT database.Kasteel Doornenburg


Kasteel Kinkelenburg

Voor wie van kengetallen houdt volgen hier de cijfers: In dit project zijn in totaal 440.261 elementen in de database verwerkt (lijnen, grenzen, punten, en symbolen) en werden 89.561 kenmerkpunten geplaatst. Het verwerken van deze elementen heeft 144.763 BGT (IMGeo) objecten in de database doen ontstaan. De WOZ elementen leverden nog eens 38.786 vlakken (WOZ deelobjecten) op.


Kasteel Kinkelenburg en Gemeentehuis Lingewaard

Wij feliciteren de gemeente Lingewaard met een resultaat waar we trots op mogen zijn!


Gemeentehuis Lingewaard