Opbouw BGT gemeente Aalten en Waterschap
Op 27 november 2012 heeft At Geo de opdracht ontvangen voor het ter hand nemen van de werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot de BGT van de gemeente. Omdat de kwaliteit van de GBKN en andere brongegevens te wensen over laat, heeft de gemeente er voor gekozen om alle topografie, met uitzondering van de BAG, volledig opnieuw in te laten winnen op basis van de meest recente luchtfoto's.
dinsdag 27 november 2012 

Op 27 november 2012 heeft At Geo de opdracht ontvangen voor het ter hand nemen van de werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot de BGT van de gemeente. Omdat de kwaliteit van de GBKN en andere brongegevens te wensen over laat, heeft de gemeente er voor gekozen om alle topografie, met uitzondering van de BAG, volledig opnieuw in te laten winnen op basis van de meest recente luchtfoto's. 


Vanuit de gedachte eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik wordt een eenmalige afstemming uitgevoerd met de beheerkaarten openbare ruimte. Het bestand wordt vervolgens compleet gemaakt door WOZ elementen (op)nieuw te karteren, waaronder de dakkapellen als contour. De overige plus topografie wordt conform het objectenhandboek van de gemeente eveneens ingewonnen en in de dataset opgenomen.

Tijdens de opbouw vindt een zogenaamde prĂ©-assemblage plaats, van gemeente, waterschap, ProRail, Rijkswaterstaat, het Agrarisch Areaal Nederland (AAN) en de integratie van BAG, BOR (domeinen groen en wegen) en WOZ (deel)objecten. Daarbij wordt het domein van het waterschap volledig nieuw ingewonnen door At Geo. 


Het resultaat wordt opgeleverd in de dataset van de gemeente, conform de IMGeo richtlijnen. Bij gereedkomen van het project beschikt de gemeente over een centrale objecten registratie "Nivo 2020" die de oude, op zich zelf staande disciplinaire registraties ver achter zich laat. 

At Geo ontzorgd in dit project de gemeente en het waterschap. Via de interne horizontale gegevensdistributie van de gemeente wordt het resultaat beschikbaar gesteld en vervolgens verwerkt door de hierop aangesloten afdelingen. Het centrale BGT systeem van de gemeente handelt de communicatie van mutaties met de Landelijke Voorziening automatisch af.

Wij danken de gemeente voor deze mooie opdracht en het vertrouwen in At Geo!