Gemeente Lingewaard spoort illegaal grondgebruik op
De gemeente Lingewaard heeft een project gestart om het "illegaal" grondgebruik in de gemeente in kaart te brengen. At Geo inventariseert en registreert in opdracht van de gemeente Lingewaard de omvang van het "illegaal" grondgebruik. Aan de hand van het resultaat wordt beoordeeld waar het nodig is om stappen te nemen.
maandag 17 oktober 2016 

De gemeente Lingewaard heeft een project gestart om het “illegaal” grondgebruik in de gemeente in kaart te brengen. Aan de hand van het resultaat wordt beoordeeld waar het nodig is om stappen te nemen.

Door inzichtelijk te maken waar derden gemeentelijke grond in gebruik hebben wordt het mogelijk om deze gronden, veelal snippergroen, te vergelijken met eventuele huur- en gebruikersovereenkomsten met de gemeente. Waar deze contracten aanwezig zijn is geen sprake van illegaal grondgebruik. Waar geen afspraken aan het grondgebruik ten grondslag liggen,zal uitgezocht moeten worden welke stappen genomen moeten worden om de grond weer in eigen beheer te nemen, te verhuren of te verkopen. Verkoop of verhuur hangt wel van een aantal factoren af.

In de onderstaande afbeeldingen is in het rood te zien waar de kadastrale grens is vastgelegd. Groen afgebakend is het terreindeel dat in gebruik is genomen door derden. Het groene deel betreft eigendom van de gemeente.

AtGeo

Om te bepalen of het grondgebruik illegaal is zal de gemeente een intern onderzoek starten. Zodra geconstateerd wordt dat de grond onrechtmatig in gebruik is, dus zonder toestemming van de gemeente, dan zal de gemeente stappen nemen. De eerste stap is het opmaken van een zogenaamde aanzeggingsbrief. Vervolgens zal via interne procedures en in overleg met de derde partij gekeken worden naar de mogelijkheden. Een aantal redenen waarom ‘gemeentelijk grond in gebruik bij derden’ onwenselijk is:

-          De grond is onderdeel van een groenbuffer,
-          Onder de grond liggen kabels en leidingen,
-          De grond is bestemd voor toekomstige (project)ontwikkeling,
-          De grond is onderdeel van een berm,
-          Enzovoorts.

AtGeo

Eén van de redenen waarom het belangrijk is om regelmatig te controleren en te handhaven op gemeentelijk eigendom,is dat bij het onderhoud van gemeentelijk groen, kabels en leidingen, en straatverlichting de werkzaamheden soms niet kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld doordat particulieren of bedrijven de gemeentelijke grond in gebruik hebben genomen. Het komt voor dat op die grond allerlei zaken zijn geplaatst, zoals bedrijfsvoorraden of zelfs een bouwwerk. Er kunnen nog veel meer voorbeelden genoemd worden waarom de gemeente zijn grond in eigen beheer wil houden.

AtGeo

At Geo inventariseert en registreert in opdracht van de gemeente Lingewaard de omvang van het “illegaal” grondgebruik. Dit gebeurt aan de hand van de recente kadastrale kaart (BRK) en de BGT van de gemeente. Aanvullend wordt gebruik gemaakt van luchtfoto’s. Aan de hand van de themakaart die hier uit voor komt, die de oppervlakte en omvang van de problematiek nauwkeurig in beeld brengt, zal de gemeente het aanschrijvingsproces en de monitoring daar van in gang zetten.