Diensten At Geo
Inwinning, verwerking, en ontsluiting van geografische gegevens
At Geo richt zich op advisering, projectmanagement, data actualisatie en inwinning, verwerking en ontsluiting van al uw geografisch gerelateerde gegevens. Wij denken en handelen vanuit het perspectief van uw organisatie. Daarom streven wij er naar u te voorzien van een centrale geometrische registratie waar vanuit de basisregistraties en andere noodzakelijke gegevens worden afgeleid. Dit is fundamenteel anders dan het beheer van "afzonderlijk opgebouwde en te beheren BAG, BGT of WOZ datasets".

Voordeel van onze werkwijze is dat u het onderhoud op uw geometrische dataset multidisciplinair uit laat voeren en dat dit direct effect heeft op alle disciplines die hierop aangesloten zijn. U realiseert en onderhoud één centrale Geo-kernregistratie. Dat is dé bron en dé basis geometrie voor alle interne- en externe afnemers waar u als bronhouder verantwoordelijk voor bent, met als output onder meer de BAG, BGT, BOR, WOZ, en naar de LV. Waar zo gewerkt wordt, dalen de kosten, stijgt de kwaliteit van de informatievoorziening en ontstaat minder discussie over de inhoud. Dat wenst u toch ook? 

Gewerkt wordt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. De SOR schrijft dit voor, wij hanteren deze visie al jaren. Zo ook onze klanten. Gemeenten kiezen hiervoor omdat dat de geometrie op één plek beheerd wordt en geen divergentie van informatie meer optreedt. Daarbij hechten gemeenten grote waarde aan het compleet en actueel houden van hun (basis)registratie(s), op een zo efficiënt- en grondig mogelijke wijze, en met een detaillering die doorgaans als 'onhaalbaar' wordt bestempeld. Wanneer u zich van de voordelen bewust bent, dan kiest u automatisch voor At Geo: Best Value!

In het kort

 • Samenhangende advisering rond basisregistraties BAG, WOZ, BGT en BOR,
 • Vooruitlopend op de SOR,
 • Afstemming BAG-WOZ-BGT en BOR,
 • Opbouw, mutatiesignalering en actualisatie van Geo-informatie in ruime zin,
 • Landmeten (terrestrisch inwinnen),
 • Datavalidatie,
 • Juridische advisering VVH en RO,
 • Beheer kadastrale informatie: uitzetten, splitsen, aanwijzen, recherche, enzovoorts,
 • Ondersteuning bij buitenruimte verordeningen.


Mutatiesignalering en Actualisatie

Mutatiesignalering is een proces waar aan de hand van luchtfoto’s en geometrische bronbestanden gezocht wordt naar mutaties. Het resultaat wordt vastgelegd in een digitale kaart die laat zien waar mutaties zijn aangetroffen, doorgaans in de vorm van symbolen. Zodoende wordt duidelijk waar en in welke mate zich wijzigingen in een gebied hebben voorgedaan. Dit resultaat vormt de basis om aan de hand van luchtfoto’s de mutaties te gaan vastleggen, door te karteren. Mutatiesignaleren is van groot belang om uw geografische bronbestanden actueel te houden. Dat geldt onder meer voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie, de (bij At Geo de) daarin geïntegreerde BAG en BOR objecten, en indien u hiervoor heeft gekozen, óók de WOZ (deel)objecten.


At Geo onderscheidt een aantal verschillende werkwijzen om tot een mutatiesignalering en/of een geactualiseerd bronbestand te komen:

 1. Mutatiesignalering én kartering aan de hand van een 3D karteersysteem. Op basis van de meest recente ruwe stereo luchtfoto worden mutaties aan de hand van een 3D projectie direct ingewonnen met een 2D basisbestand als ondergrond. Het resultaat is een bijgewerkt bronbestand, er ontstaat geen signaleringsbestand.
 2. Mutatiesignalering aan de hand van een 3D karteersysteem. Op basis van de meest recente ruwe stereo luchtfoto worden mutaties aan de hand van een 3D projectie opgespoord met een 2D basisbestand als referentie. Het resultaat is een mutatiesignalering bestand bestaande uit symbolen die aangeven waar welk soort mutatie aangetroffen is.
 3. Mutatiesignalering op basis van de meest recente ortho luchtfoto, gerelateerd aan een 2D bronbestand. Dit is minder bewerkelijk in de voorbereiding omdat de ruwe luchtfoto’s niet doorberekend hoeven te worden voor toepassing in een 3D karteersysteem, en daarmee goedkoper.
 4. Mutatiesignalering op basis van vergelijk van twee luchtfoto’s of luchtfoto jaargangen. In deze werkwijze wordt géén 2D bronbestand ter referentie toegepast. Dit heeft als nadeel dat alle in het verleden gemiste mutaties ook nu niet opgemerkt zullen worden. Deze methode is oppervlakkig, goedkoop en wordt meestal toegepast voor de signalering van topografie, exclusief bouwwerken. Dat laatste wordt genoemd omdat door omvalling de kans op het over het hoofd zien van een mutatie veel groter is. Wat niet altijd verteld wordt is dat deze methode erg gevoelig is voor verschillen in het kleurpalet van luchtfoto's. Hierdoor ontstaat een onbetrouwbaar beeld van de weergave waar 'mutaties' zich zouden bevinden. Het risico dat mutaties onjuist worden weergegeven én gemist worden is met deze methode het grootst.

In alle gevallen is het uitgangspunt dat vooraf in overleg bepaald wordt welke objecten opgespoord dienen te worden, als basis voor het beoogde signaleringsbestand en/of de kartering. De eerste en tweede methode heeft op grond van onze ervaring voorkeur. Dit zijn de meest efficiënte werkwijzen waarmee de meeste mutaties worden opgespoord.

At Geo hecht grote waarde aan het compleet en actueel zijn van uw registratie. Daarom hebben wij de mogelijke werkmethodes hier voor u uiteengezet. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten begrijpen welke gevolgen de keuze voor een bepaalde werkmethodiek op het eindresultaat en de kwaliteit daarvan heeft.

Datavalidatie

Heeft u twijfels bij de kwaliteit, of mogelijkheden van uw Geo-informatiesysteem en u heeft zelf niet of onvoldoende de mogelijkheid om de geometrische kwaliteit te controleren? Dan is onze validatie interessant voor u! Krijg de verwachte waarde voor uw investering bevestigd of alsnog geleverd. Kwaliteit, actualiteit en betrouwbaarheid, dát is wat telt. Vraag naar de mogelijkheden.


Advies diensten

Door het toenemend aantal basisregistraties die vaak ook een relatie hebben met geometrische informatie, is het inrichten van een goede samenhangende Geo-informatie structuur van essentieel belang. Door de ruime ervaring van At Geo op dit gebied kunnen wij hierin ondersteunen door middel van gerichte adviezen of coördinatie binnen uw organisatie. In onze visie dient gestuurd te worden op één centrale geometrie van waaruit alle afnemers, intern en extern, bedient kunnen worden. Dit betekent ook dat het beheer van deze registratie efficiënt plaatsvindt: een mutatie aan een object raakt vele disciplines en afnemer met slechts één handeling. U wenst dit toch ook?


Juridische advisering VVH en RO

Heeft u ondersteuning nodig voor het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van Bouwen en Wonen, WaBo, Woningwet, Wro en Awb, vraag het ons. At Geo heeft juridische specialisten in huis die u kunnen ondersteunen bij beleid en besluit uitvoering voor:

Bestemmingsplannen, omgevingswetgeving. Beleid in zake snippergroen en gemeentelijke eigendommen, Brandveiligheid bij bouwwerken en gebruiksbesluiten, Opstellen van bestuursdwang alsmede het kostenverhaalbesluit, Het vertegenwoordigen van het College van B en W bij de Commissie voor de bezwaarschriften en rechtsprekende instanties. Juridische ondersteuning bij onteigening of kadastrale wetgeving. 


Bron © Aveco de Bondt 

Kadastrale informatie

Advisering kadaster: Advies en ondersteuning op het gebied van kadastrale zaken.

Splitsen van kadastrale percelen: Sinds september 2011 is At Geo gecertificeerd om kadastrale percelen te splitsen voorafgaand aan de daadwerkelijke verkoop van een kavel. Deze methode is uitermate geschikt voor splitsing vooraf bij nieuwbouwprojecten, verkoop van snippergroen, vooraf splitsen van grondpercelen voor het vestigen van appartementsrechten. De splitsing geschiedt vooraf op basis van ontwerptekeningen of op basis van afgesproken maten. Verder vindt de splitsing plaats op basis van voorlopige grenzen, hierdoor wordt het eenvoudiger om delen van percelen over te dragen zonder dat er vooraf een uitgebreide meting aan ten grondslag ligt Vraag vrijblijvend naar de voorwaarden.

De mogelijkheid bestaat om onze medewerkers van At Geo in te huren voor het verrichten van allround werkzaamheden die onder meer betrekking hebben op dit werkveld, zoals: tekeningen maken, uitzetgegevens voorbereiden, kadastraal veldwerk lezen en interpreteren, grenzen reconstrueren op basis van kadastraal veldwerk, splits applicatie bedienen, kadastrale recherche uitvoeren en aktes lezen en interpreteren en aanwijs doen en voorbereiden. Naast deze vaardigheden is kennis beschikbaar over de BAG, WOZ en BGT.

Vervaardigen verkooptekeningen: Bij het verkopen van gronden is het noodzakelijk een goede beschrijving te hebben van het over te dragen deel. Om dit goed inzichtelijk te maken is het wenselijk een verkooptekening te maken. At Geo kan u hierbij ondersteunen door het vervaardigen van deze tekeningen voor u uit te voeren.

Data opbouw en beheer

Mutatiesignalering en kartering: Wilt u uw BGT, BAG, WOZ, BOR of andere registraties laten actualiseren? Dit kan door metingen in het terrein én door signalering en kartering vanuit geschikte luchtfoto's. Door de signalering en kartering jaarlijks met At Geo uit te voeren bent u verzekerd van de meest actuele en complete data.


Ondersteuning zonder gemeentelijke mutatiestop: Voor de invoering en het onderhouden van de BGT wordt extra capaciteit vanuit uw organisatie verwacht. Vanuit At Geo ondersteunen wij op het gebied van projectleiding, advisering en datamanagement. De ondersteuning die geboden wordt zal afgestemd worden op uw wensen. Wij houden bij de opbouw en het beheer van BGT rekening met aangrenzende bronhouders, stemmen af op de BAG en verzorgen de aansluiting en integratie op de BOR data en andere bronhouders. Naast het aansluiten op de diverse brondata houden wij onder meer ook rekening met de beheergrenzen, de kunstwerken en inrichtingselementen. Tijdens het beheer van uw geometrische kernregistratie kunt u dankzij onze efficiënte werkwijze het mutatieproces aan bijvoorbeeld de BAG ononderbroken door laten lopen. Géén mutatiestops met At Geo!


Ontzorging: Het komt voor dat bronhouders een kleine of zelfs geen eigen organisatie hebben voor inwinning en beheer van grootschalige topografie. Wij ontzorgen deze bronhouders met het inwinnen, produceren en beheren van de grootschalige topografie. U de regie, wij de noeste arbeid.

Iedere bronhouder kan zowel in de opbouw- als in de beheerfase gebruik maken van onze diensten. Denk daarbij aan volledige ontzorging, of alleen het landelijk gebied, of juist specifieke thema's zoals de BAG en WOZ (deel)objecten. Ook het opschalen naar een hoger inhoudelijk niveau voor uw eigen organisatie behoort tot de mogelijkheden: van standaard BGT naar een kernregistratie, een samenhangende objectenregistratie zoals de SOR die voorschrijft. Heeft u een specifieke wens? Vraag het ons gerust, voor At Geo is geen uitdaging te gek!


Beheer BAG geometrie: Voor de bronhouders van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is het noodzakelijk dat de pandgeometrie, binnen afzienbare tijd na het opvoeren van een nieuw pand in de registratie, wordt getekend. Deze werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren vanuit het kantoor van At Geo rechtstreeks in uw database. Gemeenten die u zijn voorgegaan vindt u hier.


Vervaardigen van grondexploitatietekeningen:  In tijd van bezuinigingen en moeilijk uit te geven kavels is een gedegen overzicht van de te maken kosten en baten essentieel. Voor de grondexploitatie kunnen wij een overzichtstekening maken waaruit de benodigde basisinformatie te herleiden is. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden in de projectomgeving om o.a. risico’s beter te kunnen inventariseren.


Buitenruimteverordening:  Bijzonder praktisch zijn kaarten die inzicht geven in de locatie van terrassen en markten. Heeft uw marktmeester wel eens problemen met het juist inrichten? Een kaart ter ondersteuning biedt uitkomst. Bij het inrichten van de markt kunnen wij ondersteunen door op basis van de grootte van de marktkramen en -wagens  en een ondergrond zoals BGT en/of luchtfoto en indeling maken hoe de markt het wekelijks of twee wekelijks uit ziet. Maar ook kunnen wij ondersteunen bij het herindelen van de markt op deze locatie of voor een nieuwe (tijdelijke) locatie bij een marktverplaatsing in verband met bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.

Iedere gemeente geeft terras- en uitstalvergunningen uit. Een terras- en uitstalling vergunningenkaart biedt uitkomst om de locatie van de verleende vergunningen inzichtelijk te maken. Het voorkomt ook dat (te verlenen) vergunningen komen te overlappen. Deze kaart laat ook zien waar de grenzen van de verleende vergunningen gelegen zijn. Door met At Geo samen te werken bent u er van verzekerd dat u snel met vergunningverlening en uw marktmeester tot een aangepaste en geactualiseerde kaart komt.


Bron © De Nieuwsredactie

Terrestrische inwinning: Wij beschikken over zeer ervaren landmeters die bekend zijn met de processen die spelen in en rond Geo-informatisering in uw organisatie. Dat is een belangrijk omdat zij altijd zullen opereren vanuit het belang van uw organisatie. Niet alleen doen, ook meedenken en vooruitzien is ons credo.


Mocht u een specifieke vraag hebben over informatie die voor u van belang is, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken. Wij horen graag van u!